Zgody i regulaminy

ZASADY WSPÓŁPRACY Z CENTRUM TERAPEUTYCZNYM MENTAL PATH

 

W celu wsparcia procesu terapeutycznego, stworzenia atmosfery komfortu i bezpieczeństwa oraz zapewnienia całkowitej poufności, stworzyliśmy zasady współpracy obowiązujące w Mental Path Group Sp. z o. o. (Mental Path). Prosimy o zapoznanie się z nimi:

 

 1. Spotkania terapeutyczne oraz wizyty lekarskie odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu ich terminu w rejestracji lub za pośrednictwem strony internetowej oraz ich opłaceniu.
 2. W przypadku wizyt pierwszorazowych warunkiem rezerwacji terminu jest wniesienie opłaty w dniu zapisu. Brak wniesienia opłaty skutkuje anulowaniem zapisu w kalendarzu danego terapeuty lub lekarza.
 3. Potwierdzenie wizyty jest rozumiane jako zobowiązanie do stawienia się na niej. Niepojawienie się na wizycie skutkuje koniecznością wniesienia za nią 100% opłaty.
 4. Spóźnienie się na wizytę będzie skutkowało skróceniem czasu jej trwania o długość opóźnienia.
 5. W trakcie cyklicznych spotkań terapeutycznych, w przypadku braku możliwości wniesienia przez pacjenta opłaty za daną sesję, decyzję na temat kontynuacji spotkań i terminu uiszczenia płatności podejmuje psychoterapeuta. Jeżeli pacjent zalega z opłatą za dwie wizyty, dalsze wizyty zostają zawieszone do czasu uregulowania zadłużenia. Sesja zdalna może się odbyć wyłącznie wtedy, kiedy jest wcześniej opłacona.
 6. Jeśli na zaplanowaną sesję partnerską zjawia się tylko jeden z partnerów wizyta jest płatna tak jak była zaplanowana jako partnerska. Terapeuta, w zależności od ustaleń przyjętych z parą, może odmówić przeprowadzenia sesji bez obecności obojga/obu partnerów, co nie zwalnia z opłaty za sesję.
 7. Odwoływanie spotkań i odpłatność za nieobecności
  1. Zaplanowane po rozpoczęciu terapii cykliczne spotkania są odpłatne w ramach dostępności terapeuty także w wypadku nieobecności pacjenta, poza wymienionymi poniżej wyjątkami.
  2. Jeżeli wizyta nie może się odbyć, należy ją odwołać wysyłając SMS na numer 663 203 603 lub e-mail na adres recepcja@mentalpath.pl. Ewentualnie można zmienić wizytę w gabinecie na wizytę zdalną (on-line), w tym samym dniu i o tej samej godzinie.
  3. Sesje, które nie odbywają się z powodu nieobecności terapeuty nie wymagają opłacenia.
  4. W wypadku chęci odwołania terminu spotkania psychoterapeutycznego lub wizyty lekarskiej informacja na ten temat musi być przekazana rejestracji w godzinach pracy Mental Path.
  5. Sesje, które odbywają się w poniedziałek lub wtorek mogą być odwołane w poprzedzający piątek do godz. 17:00
  6. Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej lub wizyty lekarskiej w czasie krótszym niż 2 dni robocze, lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na ten temat, wiąże się z pełną odpłatnością za dane spotkanie, co wynika z konieczności zarezerwowania czasu terapeuty lub lekarza.
  7. Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej według powyższych zasad jest odpłatne niezależne od wydarzeń losowych takich jak np. nagłe zachorowanie, kwarantanna, trudności z dojazdem czy sprawy rodzinne.
  8. W przypadku odwołania sesji przez psychoterapeutę w terminie do 2 dni roboczych przed planowanym spotkaniem nie jest pobierana opłata za sesję i w miarę możliwości jest proponowane spotkanie
   w innym terminie w tym samym tygodniu lub dodatkowe spotkanie w kolejnym tygodniu.
  9. Pacjent wyraża zgodę̨ na wydanie paragonu fiskalnego, faktury lub innego dokumentu księgowego
   w postaci elektronicznej i przesłanie go na wskazany adres mailowy.
 1. Dokumentacja medyczna i psychoterapeutyczna jest sporządzana według obowiązujących zasad prawnych, przechowywana w siedzibie Centrum, poufna i chroniona przed dostępem osób postronnych.
 2. Psychoterapeuci i Pacjenci Centrum będący w relacji psychoterapeutycznej zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i ustalonego kontraktu terapeutycznego. Kontrakt terapeutyczny zawierany jest bezpośrednio
  z psychoterapeutą, ustnie lub pisemnie, a jego zasady mogą nieznacznie zmodyfikować niniejszy regulamin.
 3. Sesje psychoterapii, które odbywają się zdalnie muszą być opłacone przed terminem planowanego spotkania. Opłata przed sesją jest warunkiem rozpoczęcia danej sesji. Sesje mogą być opłacane za pomocą szybkich płatności PayU, do których link jest każdorazowo przekazywany przez rejestrację Mental Path lub z co najmniej
  1- dniowym wyprzedzeniem przelewem bankowym, tak aby środki zaksięgowały się na koncie Mental Path.
 4. Opłaty za usługi dostępne w Mental Path mogą ulegać zmianie. Pacjentów uczestniczących w psychoterapii zmiana opłaty za sesje terapeutyczne obejmuje po okresie minimum 6 miesięcy od daty wprowadzenia nowego cennika.
 5. Przerwa w terapii obejmująca dwie kolejne sesje, przy braku informacji na temat nieobecności, traktowana jest jako rezygnacja z terapii i skutkuje zwolnieniem rezerwacji terminu cyklicznych spotkań.
 6. Pacjent wyraża zgodę, żeby różni specjaliści udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach współpracy w Centrum terapeutycznym Mental Path mogli konsultować się w sprawie pacjenta.
 7. Specjalista/lekarz gwarantuje zachowanie tajemnicy zawodowej i pełnej poufności danych osobowych.
 8. W szczególnych sytuacjach, m.in. zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego oraz innych, w których lekarz / psychoterapeuta jest prawnie do tego zobowiązany, dane osobowe pacjenta mogą zostać ujawnione właściwym organom i podmiotom na mocy przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego, Kodeksu Karnego i innych ustaw.
 9. W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób specjaliści mają prawo zatrzymać pacjenta w Mental Path i wezwać służby ratownicze, wg art. 21. Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego
  z dnia 19.08.94 r.
 10. Zapisy regulaminu mogą być raz w roku uaktualniane przez kierownictwo Centrum. Aktualny regulamin obowiązuje od daty wprowadzenia zmian oraz po podpisaniu go przez pacjenta.